İSMAİL UÇAKÇI

Reis İşler Hakikaten Çok Kötü, Sizin tabanı tırtıklıyorlar – İsmail UÇAKCI yazdı

Taban, keşke şu erken seçim yasası çıkartılmasaydı, koalisyonlar konusu gündeme alınmamalıydı, daha iktidarımıza yirmi ay gibi uzun bir süre vardı, nereden çıktı bunlar diyor.! Eskisi gibi ekonomi iyiye gidiyor diyemiyor; liderimiz, BOP Eş Başkanı süksesi atamıyor, Dünya Lideri, Avrupa Fatihi, Bilge Lider söylemlerinde bulunamıyor.! Ters

REİS SENARYOLAR TUTMADI…!! – İsmail UÇAKCI yazdı

Diriliş, Payitaht, Fatih Film Senaryoları.! Büyük Ortadoğu, Arap Baharı Açılım, Müzakere, Dinler Arası Diyalog ve 15 Temmuz Senaryoları.! Muhalefeti Hain, PKK ve FETO ile Tehdit Etme Şantaj ve Senaryoları.! Anlamışlar.! Diriliş adı atında gösterime sunulan film senaryosunu; bunun Diriliş değil, Türk-İslam Kültürünü Hindistan, Çin, Pakistan,

BATI ANADOLU’NUN İSYANKAR TÜRKMENLERİ; YÖRÜKLER…!!!

Bu güne kadar Yörükler üzerine pek çok kitap yazılmış, makale yayınlanmış, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel etkinliklerde bildiriler sunulmuştur. Yörük adının yürümek fiilinden türediği, göçmek, yer değiştirmek, yaylak, kışlak hayatı yaşayan anlamına geldiği, Oğuz Boylu Türkmen oldukları ve konargöçerlerin yaşam tarzından geldiği konusunda mutabık kalmışlardır.

TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ VE ANADOLU GELENEĞİNDE TANRI

İslam Öncesi Devirlerde.! Orta Asya’nın en büyük ve yüce dağı olan Tanrı dağlarına ismini vermiş, inandıkları Gök Tanrı inancı çerçevesinde “Dokuz Alemin Varlığını Yaratan Tanrım” diyerek dualarını etmiş, Dokuz ve Doksan Dokuz sayısını kutsal kabul ederek, Tanrı’nın Doksan Dokuz ismini İslam öncesi devirlerde bulmuştur.! Kainatın

ANADOLU’DA ARAP ADI ALMIŞ OĞUZ –TÜRKMEN OYMAKLARI

Avşar, İğdir, Bayat, Alayundlu, Beğdili gibi Oğuz boylarına bağlı olduğu bilinen Arap adı almış oymaklar XVI. Yüzyılda Anadolu’da 201 ayrı gurup (oba) ile 5.138 hanede yurt tutmuşlardır. Tarihte konargöçer yaşayan bu oymaklar Şam, Halep, Rakka, Kerkük yörelerini kışlak, Erciyes dağı, Hasan dağı, Uzun yayla, Bozok

ALPLERİN TORUNU, ERENLERİN YOLDAŞI KÜRTLER…!!! – İsmail UÇAKCI

KALENDER KARACA KÜRT BABA AŞİRETİ.! Bilge Oğuz Yayınları arasında yayın hayatına geçirdiğimiz Oğuz Boyları, Aşiret, Oymak, Cemaatler adlı kitabımızın Bozoklar ve Üçoklar baskısında ayrıntılı olarak verdiğimiz, Ajans Türk Dergisinde “Emperyalist Emeller ve Kürtlerin Türklüğü” başlıklı makalemizde bazı örneklemelerde bulunduğumuz gibi Kürtler, Türklerden farklı bir millet

DULKADİRLİ TÜRKMEN YURTLARINDA BİR OĞUZ AŞİRETİ, ANAMASLILAR – İsmail UÇAKCI

Oğuzların Yazır Boyuna bağlı olan aşiret üyelerinin Karacalı adıyla da anıldığı ve Maraş Eyaleti idari sahasında 102 obada toplam 2654 hanede yaşadıkları, bazı uzantılarının da Sivas, Niğde, Aksaray, Bozok yöresinde yurt tuttukları 16 ve 19. Yüzyıl Osmanlı kaynaklarında yer alır.! Aşiret üyeleri Maraş Kazası Avcı

TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR…!!! – İsmail UÇAKCI

Tarihte diasporacılardan ve günümüzde sarayın fetvacısı olarak kabul edilen Yeni Şafak Yazarı Hayrettin Karaman’dan Örnek verelim.! Diaspora örneği: 1870’lı yıllarda Amerika ve bazı batı ülkelerinde örgütlenen Ermeni Diasporası, içerisine doğu, güney ve orta Anadolu illerini de alan Erivan merkezli Büyük Ermenistan hayali, diğer bir anlatımla

TÜRKLERDE OCAK VE OCAKLARIN FAZİLETİ…!!! – İsmail UÇAKCI

Eski Türk İnancı Gök-Tanrı inancında “güneş, ay, yer, su, cet (ata), ocak, ateş” in önemli bir yeri olmuş ve bu unsurlar ilahi bir varlık olarak kabul edilmiştir. Bir Şaman İlahisinde.! “Atalarımızın yaktığı üç köşeli taş Ocak; Alevi yanan ateşim, Taşocağım yerinden oynamasın, Daima yansın. Yaktığımız

ANADOLU’DA OLUŞTURULMUŞ TÜRKMEN TEŞEKKÜLLERİ – İsmail UÇAKCI / AJANSTÜRK

Tarihi kaynakların günümüze aktardığı bilgilerden anlaşılacağı üzere Oğuzlar (Selçuklu) 1071 Anadolu’yu fethinden sonra bu topraklarda değişik tarihlerde değişik adlarla, değişik bölgelerde beylik (devlet), hanlık, derebeylik şeklinde siyasi teşekküller oluşturmuşlar ve XIV. Yüzyıl sonlarına gelindiğinde Anadolu’daki beylik (devlet) sayısı 20’yi aşmıştır. 1299 yılında Söğüt merkezli kurulmuş

EMPERYALİST EMELLER VE KÜRTLERİN TÜRKLÜĞÜ – İsmail UÇAKCI / AJANSTÜRK

Kürt adı, Türkistan, Kırım, Kafkas bölgelerinde bulunan yüksek dağlar da kalmış kar yığını anlamına geldiği ve sözcüğün Azerbaycan ile Orta Anadolu ağız-aksanında halen kullanılarak kar kürtüğü ve bu kürtüğe basılınca çıkar sese Kürt denildiği bilinir. Kaşgarlı’nın “Divanü Lügat’i Türk” adlı büyük sözlüğünde yer alan “Kürt”

TÜRK-İSLAM SENTEZİNİN ANADOLU’DAKİ GÜNÜMÜZ TEMSİLCİLERİ : KÜRT ALEVİLERİ – İsmail UÇAKCI / AJANSTÜRK

Alevî, Sünnî, Kürt Alevîsi, Sünnî Kürt sözcükleri, Zaza ve Kurmançi ayrıştırıcı kavramları 1890’li yıllarda Büyük Ermenistan hevesinde olan diaspora tarafından milletimizin belleğine sokulduğu ve bu çerçevede Millet esasıyla faaliyet gösteren tarikatlarımız üyelerine Alevî, Ümmet esasıyla faaliyet gösteren tarikatlarımız üyelerine Sünnî adı verdikleri bilinir. Anadolu’da yetmiş